Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim”

W dniu 07 maja 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koncert w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim”

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz na stronie internetowej: www.powiatkamienski.pl.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mszymanski@powiatkamienski.pl oraz listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski do dnia 17 maja 2021 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Ostatnia aktualizacja
10/05/2021
Dodanie dokumentu
Marek Szymański