Uchwały Rady Powiatu 2020 rok

Załącznik Rozmiar pliku
Uchwała Nr XIV-98-2020 w srawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020r. oraz zmiany Uchwały Nr XIII-90-2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamień.pdf 1.14 MB
Uchwała Nr XIV-99-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.pdf 577.39 KB
Uchwała Nr XIV-100-2020 w sprawie zamiaru likwidacji technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu wchodzących w skład ZSP w Benicach.pdf 676.21 KB
Uchwała Nr XIV-101-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-263-2014 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymairu zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć...pdf 1.23 MB
Uchwała Nr XIV-102-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI-72-2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie ustalenia kryrteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i .....pdf 481.57 KB
Uchwała Nr XIV-103-2020 w sprawie realizacji par.5 ust.1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie dps.pdf 837.44 KB
Uchwała Nr XV-104-2020 w sprawie likwidacji technikum Hodowli Koni, Rolniczego, Agrobiznesu wchodzących w skład ZSP w Benicach, przeniesienia kształcenia do innego Technikum w ZSP.pdf 588.24 KB
Uchwała Nr XV-105-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Benicach wchodzącej w skład ZSP w Benicach.pdf 824.01 KB
Uchwała Nr XV-106-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Kamieniu Pomorskim wchodzącej w skład ZSP im. St. Staszica w Kamieniu Pom..pdf 858.45 KB
Uchwała nr XV-107-2020 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia im.prof_.A.Wodziczki w Wolinie wchodzącej w skład ZSP w Wolinie.pdf 853.06 KB
Uchwała Nr XV-108-2020 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepelnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2020 rok finansowanych ze środków PFRON.pdf 1004.85 KB
Uchwała Nr XV-109-2020 w spr. skargi na działalność Dyrektora ZDP w Kamieniu Pom..pdf 2.06 MB
uchwała Nr XV-110-2020 w sprawie uczczenia zbliżającej się rocznicy 100-lecia urodzin Papieża św. Jana Pawła II.pdf 218.56 KB
Uchwała Nr XV-111-2020 w sprawie zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.pdf 596.96 KB
Uchwała Nr XVI-112-2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.pdf 278.07 KB
Uchwała Nr XVI-113-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok.pdf 338.8 KB
Uchwała Nr XVI-114-2020 w sprawie zatwiertdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2019 rok.pdf 297.2 KB
Uchwała Nr XVI-115-2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2019 rok.pdf 315.08 KB
Uchwała Nr XVI-116-2020 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.pdf 1.4 MB
Uchwała Nr XVI-117-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-91-2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwlaenia zmiany wieloletniej prognozy finans.pdf 3.84 MB
Uchwała Nr XVI-118-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-52-2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg nr 3032Z, 3039Z, 3029Z.pdf 556.22 KB
Uchwała Nr XVII-119-2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskigo na 2020r. oraz zmiany Uchwały Nr XIII-90-2019 z dnia 20.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2020.pdf 2.05 MB
Uchwała Nr XVII-120-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-91-2019 z dnia 20.12.2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf Powiatu Kamieńskiego na lata 2020-2025.pdf 4.03 MB
Uchwała Nr XVII-121-2020 w sprawie wysokości opłat z usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego.pdf 726.01 KB
Uchwała Nr XVII-122-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-211-2013 z dnia 19.06.2013r. w spr. ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf 971.8 KB
Uchwała Nr XVII-123-2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 163-4 położonej w ob.Chrząszczewo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodar..pdf 538.76 KB
Uchwała Nr XVII-124-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-108-2020 z dnia 8.05.2020r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskimna 2020 r. finansowanych ze środków.pdf 1020.75 KB
Uchwała Nr XVIII-125-2020 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf 682.18 KB
Uchwała Nr XVIII-126-2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2020 r..pdf 1.73 MB
Uchwała nr XVIII-127-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Woj. Zachodniopomorskiemu.pdf 350.7 KB
Uchwała Nr XVIII-128-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-108-2020 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych na 2020r. finansowanych z PFRON.pdf 1.01 MB
Uchwała Nr XVIII-129-2020 w sprawie ustalenia stawek opłat obowizującyc na obszarze Powiatu Kamieńskiego w 2021r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf 906.87 KB
Uchwała Nr XVIII-130-2020 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021.pdf 3.74 MB
Uchwała Nr XIX-131-2020 w sprawie zmiany budżetu powiatu Kamieńskiego na 2020 rok.pdf 1.18 MB
Uchwała Nr XIX-132-2020 w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.pdf 758.67 KB
Uchwała Nr XIX-133-2020 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Kamieńskiego na rok 2021.pdf 4.41 MB
Uchwała Nr XIX-134-2020 w sprawie uchwalenia zmiany WPF na lata 2021-2025.pdf 3.28 MB
Uchwała Nr XIX-135-2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2021.pdf 1.52 MB
Uchwała Nr XIX-136-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-108-2020 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.pdf 1.01 MB
Uchwała Nr XIX-137-2020 w sprawie zmiay Statutu Powiatu Kamieńskiego.pdf 319.58 KB
Uchwała Nr XIX-138-2020 w sprawie powołania komisji doraźnej - Komisji Zdrowia oraz ustalenia przedmiotu jej działania.pdf 386.71 KB