Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej bip.powiatkamienski.pl

Dane teleadresowe jednostki

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorski

Data publikacji strony internetowej: 15 maja 2005 roku

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej informacje, które zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

    podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

    mapa strony,

    focus wokół elementów nawigacyjnych,

    użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

    staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 10 września 2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W zakresie braku dostępności cyfrowej strony należy kontaktować się z panem Pawłem Stelmachem: e-mail: pstelmach@powiatkamienski.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową: bkubas@powiatkamienski.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Starostwo zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy, dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanych dalej „świadczeniem".

W myśl przepisu art. 11 ust. 3 ustawy, świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. dla osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem określonym w ww. ustawie. W związku z powyższym, warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia, jest przedłożenie do wglądu przedmiotowego orzeczenia urzędnikowi załatwiającemu sprawę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić do Starostwa chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, o którym mowa, powinno być dokonane w jednej z niżej wymienionych form:

 • przesłanie pisma za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski,
 • złożenie pisma w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, w Kancelarii Głównej znajdującej się na parterze budynku -wejście A
 • przesłanie zgłoszenia z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, tj.:
 • poczta elektroniczna: sekretariat@powiatkamienski.pl

    fax: (91) 3823121.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Dostępność architektoniczna

 • siedziba Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim mieści się przy ulicy Wolińskiej 7b
 • do budynku prowadzą dwa wejścia centralne, które są oznaczone : wejście A i wejście B
 • do wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, który znajduje się pośrodku obydwu wejść
 • wejścia i podjazd są zabezpieczone barierkami.
 • w budynku znajduje się widna.
 • budynek składa się z 3 kondygnacji i części piwnicznej
 • w budynku oprócz siedziby Starostwa mieszczą się: Powiatowy Inspektorat Sanitarno-epidemiologiczny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno- -Pedagogiczna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • hole na poziomach są przestrzenne, na każdym piętrze znajdują się toalety (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych)
 • drzwi wejściowe są na fotokomórkę ( wejście: A i B )
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących

Na parterze znajduje się (wejście B):

 1. Kancelaria Główna,
  • tablica informacyjna nt. rozkładu pomieszczeń biurowych w sposób wizualny
  • wejście do windy
 2. Wydział Komunikacji – referat prawo jazdy i referat rejestracji pojazdów
 3. Kasa
 4. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
 5. toalety – w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Na parterze znajduje się (wejście A):

 1. Biuro Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
 2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Na I piętrze znajduje się (wejście: A i B):

 1. Sekretariat Starostów,
 2. Biuro Rady i Zarządu
 3. Biuro Sekretarza Powiatu
 4. Biuro – stanowisko ds. Kadr i Płac
 5. Biuro – referat Kancelarii Głównej i Archiwum
 6. Sala konferencyjna
 7. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 8. Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Na II piętrze znajduje się (wejście: A i B):

 1.  Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa
 2. Wydział Finansowy
 3. Wydział Rozwoju, Inwestycji, i Wspierania Przedsiębiorczości
 4. Biuro – stanowisko ds. Społecznych i Obywatelskich
 5. Wydział Geodezji i Kartografii

 

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim:

Beata Kubas - Kierownik Kancelarii Głównej i Archiwum

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora ds. dostępności:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim,

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy,

- monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, o których mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski,

telefon: 91 38 23 120, e-mail: bkubas@powiatkamienski.pl