Uchwały Rady Powiatu 2019 rok

Załącznik Rozmiar pliku
Uchwała Nr IV-21-2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich zasad tworezenia komitetów inicjatyw.pdf 1.55 MB
Uchwała Nr IV-22-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II-13-2018 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stalych.pdf 372.97 KB
Uchwała Nr IV-23-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII-141-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.pdf 441.35 KB
Uchwała Nr IV-24-2019 w sprawie zmiany nazwy ZSP w wolinie.pdf 675.19 KB
Uchwała Nr IV-25-2019 w sprawie zmiany nazwy ZSP w Kamieniu Pomorskim.pdf 758.72 KB
Uchwała Nr IV-26-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Hodowli Koni Rolniczego Agrobiznesu w technikum w ZSP w Benicach.pdf 848.4 KB
Uchwała nr IV-27-2019 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf 308.03 KB
uchwała Nr IV-28-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf 165.86 KB
Uchwała nr IV-29-2019 w sprawie powołania Komisji skarg wniosków i petycji.pdf 320.02 KB
Uchwała nr IV-30-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg wniosków i petycji.pdf 169.93 KB
Uchwała nr IV-31-2019 w sprawie przyjęcia przez Powiat Kamieński zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.pdf 683.44 KB
Uchwała Nr IV-32-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowyn niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego połozonej w Lubinie gm. M-je.pdf 1.15 MB
Uchwała Nr IV-33-2019 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego.pdf 452.12 KB
Uchwała Nr V-34-2019 w sprawie wytyczenia kierunku działania Zarządu Powiatu w zakresie łączącej Powiat kamieński ze spółką EMC umowy dzierżawy.pdf 174.56 KB
Uchwała Nr V-35-2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III-17-2018 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.pdf 1.74 MB
Uchwała Nr V-36-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-18-2018 w sprawie uchwaleia zmiany wpf na lata 2019-2025.pdf 4.53 MB
Uchwała Nr V-37-2019 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2019 rok finansowanych ze środków PFRON.pdf 947.93 KB
Uchwała Nr V-38-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Kamień Pomorski w formie porozumienia zadania zarządcy dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta Kamień Pomorsk.pdf 720.96 KB
Uchwała Nr V-39-2019 w sprawie zmiany nazwy ZSP w Benicach.pdf 677.86 KB
Uchwała Nr V-40-2019 w sprawie przystąpienia do projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Woj. Zachodniopomorskiego.pdf 716.15 KB
Uchwała Nr V-41-2019 w sprawie zmiany Uchwały nr IV-27-2019 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.pdf 348.28 KB
Uchwała Nr V-42-2019 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej w ZDP w Kamieniu Pomorskim.pdf 363.88 KB
Uchwała Nr V-43-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II-14-2018 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu so składu Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku.pdf 330.42 KB
Uchwała Nr VI-44-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II-13-2018 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady powiatu.pdf 315.95 KB
Uchwała Nr VI-45-2019 w sprawie apelu do Ministra Zdrowia Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Zachodniopomorsiego Oddziału NFZ.pdf 418.36 KB
uchwała Nr VII-46-2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania za 2018 rok.pdf 277.32 KB
Uchwała Nr VII-47-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf 345.86 KB
Uchwała Nr VII-48-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf 297.13 KB
Uchwała Nr VII-49-2019 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok.pdf 315.94 KB
Uchwała Nr VII-50-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC dotacji celowej na prace modernizacyjne nieruchomości.pdf 779.56 KB
Uchwała Nr VII-51-2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.pdf 2.6 MB
Uchwała Nr VII-52-2019 w sprawie pozbawienia dróg nr 3032Z 3039Z 3029Z położonych w Kamieniu Pomorskim dotychczasowych kategorii dróg powiatowych.pdf 642.82 KB
Uchwała Nr VII-53-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Dziwnów w formie porozumienia zadania zarządcy części drogi powiatowej nr 1022Z łukęcin Strzeżewo.pdf 637.26 KB
Uchwała Nr VII-54-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Świerzno w formie porozumienia zadania zarządcy części drogi powiatowej nr 1021Z Borucin - Świniec - Jatki.pdf 629.78 KB
Uchwała Nr VII-55-2019 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład ZSP w Kamieniu Pomorskim.pdf 476.95 KB
Uchwała Nr VII-56-2019 w sprawie założenia branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Kamieniu Pomorskim.pdf 742.13 KB
Uchwała Nr VII-57-2019 w spr. skargi na działalność Dyrektora PCPR.pdf 1.29 MB
Uchwała Nr VIII-58-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Woj.Fundusz Wsparcia Zach. Komendanta Woj. Państwowej Straży Pożarnej.pdf 398.82 KB
Uchwała Nr VIII-59-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Woj. Fundusz Wsparcia Policji.pdf 357.62 KB
Uchwała Nr VIII-60-2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok.pdf 1.85 MB
Uchwała Nr VIII-61-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V-37-2019 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.pdf 1.02 MB
Uchwała Nr VIII-62-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kamieńskiego od 1 września 2019 r..pdf 1.71 MB
Uchwała Nr VIII-63-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX-198-2018 w sprawie pozabwienia drogi nr 1001Z Wicko - Wapnica - Lubin dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.pdf 502.8 KB
Uchwała Nr VIII-64-2019 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestepczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-2023.pdf 4.7 MB
Uchwała Nr VIII-65-2019 w sprawie skargi na działalność Starosty Kamieńskiego.pdf 1.18 MB
Uchwała Nr X-66-2019 w spr. zmiany budżetu Pow. Kamieńskiego na 2019 r..pdf 1.5 MB
Uchwała Nr X-67-2019 w spr. zmiany Uchwały Nr III-18-2018 w spr. uchwalenia WPF na lata 2019-2025.pdf 1.69 MB
Uchwała nr X-68-2019 w spr. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innyych obiektów pływających.pdf 1.13 MB
Uchwała Nr XI-69-2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 r. oraz zmiany Uchwały Nr III-17-2019 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.pdf 2.78 MB
Uchwała Nr XI-70-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-18-2019 w sprawie uchwalenia zmiany wpf na lata 2019-2025.pdf 4.57 MB
Uchwała Nr XI-71-2019 w sprawie zmiany Uchwaly Nr V-37-2019 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON.pdf 1.07 MB
Uchwała Nr XI-72-2019 w srawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat kamieński.pdf 1.16 MB
Uchwała Nr XI-73-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3 letniego LO w 4 letnie LO im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pom,.pdf 402.48 KB
Uchwała Nr XI-74-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3 letniego LO Nr 2 w 4 letnie LO Nr 2 wchodzące w skład ZSP im. St. Staszica w Kamieniu Pom..pdf 447.85 KB
Uchwała Nr XI-75-2019 w sprawie przekształcenia 3 letniego LO dla Dorosłych w 4 letnie LO dla dorosłych wchodzącego w skład ZSP w Kamieniu Pom..pdf 456.77 KB
Uchwała Nr XI-76-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4 etniego Technikum wchodzącego w skład ZSP w 5 letnie Technikum wchodzącego w skład ZSP w Kamieniu Pom..pdf 426 KB
Uchwała Nr XI-77-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3 letniego LO im. A. Wodziczki w 4 letnie LO im. A. Wodziczki w Wolinie wchodzące w skład ZSP w Wolinie.pdf 435.93 KB
Uchwała Nr XI-78-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4 letniego Technikum im. A. Wodziczki w 5 letnie Technikum im. A. Wodziczki w Wolinie wchodzącego w sklad ZSP w Wolinie.pdf 419.24 KB
Uchwała Nr XI-79-2019 w sprawiestwierdzenia przekształcenia 4 letniego technikum w Benicach w 5 letnie technikum wchodzące w skład ZSP w Benicach.pdf 400.75 KB
Uchwała Nr XI-80-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4 letniego Technikum Hodowli Koni w 5 letnie Technikum Hodowli Koni w ZSP w Benicach.pdf 409.9 KB
Uchwała Nr XI-81-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4 letniego Technikum Rolniczego w 5 letnie Technikum Rolnicze wchodzące w skład ZSP w Benicach.pdf 412.35 KB
Uchwała Nr XI-82-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 4 letniego Technikum Agrobiznesu w 5 letnie Technikum Agrobiznesu wchodzące w skład ZSP w Benicach.pdf 413.05 KB
Uchwała Nr XI-83-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego pn Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi.pdf 762.29 KB
Uchwała Nr XI-84-2019 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego.pdf 508.04 KB
Uchwała Nr XI-85-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER.pdf 770.3 KB
Uchwała Nr XI-86-2019 w sprawie skari na działalność Starosty Kamieńskiego.pdf 1.22 MB
Uchwała Nr XII-87-2019 w spr. zmiany Uchwały Nr III-18-2018 w spr. uchwalenia WPF na lata 2019-2025.pdf 6.3 MB
Uchwała Nr XIII-88-2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 r. oraz zmiany Uchwały Nr III-17-2018 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019.pdf 2.21 MB
Uchwała Nr XIII-89-2019 w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.pdf 819.99 KB
Uchwała Nr XIII-90-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2020.pdf 5.3 MB
Uchwała Nr XIII-91-2019 w sprawie uchwalenia zmiany WPF Powiatu Kamieńskiego na lata 2020 -2025.pdf 3.36 MB
Uchwała Nr XIII-92-2019 w sprawie ustlalenia stawek opłat obowiązujących na obszarze Powiatu Kamieńskiego w 2020 r. za usunięcie pojjazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym przez Starostę.pdf 910.25 KB
Uchwała Nr XIII-93-2019 w sprawie uchwalenia Roczego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020.pdf 3.77 MB
Uchwała Nr XIII-94-2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2020.pdf 1.54 MB
Uchwała Nr XIII-95-2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Hodowli Koni, Technikum Rolniczego, Technikum Agrobiznesu w Technikum w ZSP w Benicach.pdf 634.42 KB
Uchwała Nr XIII-96-2019 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowych Radnym Powiatu Kamieńskiego.pdf 822.09 KB
Uchwała Nr XIII-97-2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przeocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kamieńskiego na lata 2020-2025.pdf 4.93 MB
roztrzygnięcie do Uchwały Nr IV-23-2019 z dnia 13.02.2019 r..pdf 1.41 MB