Konsultacje społeczne projektu

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego”.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463); art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1079) oraz w oparciu o Zarządzenia Starosty Kamieńskiego nr  Or.120.142.2023.AB z dnia 28.09.2023 r. oraz Porozumienia Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego (DZ.URZ.WOJ.2023.3019).

 
Starosta Powiatu Kamieńskiego Zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego”.

Strategia terytorialna ZIT stanowi odpowiedź na problemy i potrzeby rozwojowe obszaru Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego. Dzięki współpracy samorządów powiatu przygotowana zostanie strategia rozwoju oraz pakiety przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców, a  także dokumentacja konieczna do pozyskania dofinansowania.  

Strategia i jej proces przygotowywania są zgodne z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 28-30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060,  a także ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw  z dnia 07 lipca 2023 r.
 
Termin konsultacji: od  29 września 2023 roku do  31 października 2023 roku
 
Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru Powiatu Kamieńskiego, lokalnych liderów i partnerów społeczno-gospodarczych, w tym działających na terenie organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Formy konsultacji:
Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii ZIT z wykorzystaniem formularza uwag.
1. Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii ZIT może złożyć każdy, w terminie 29.09.2023 r.- 31.10.2023 r. w formie pisemnej:

 lub

 lub

  • z wykorzystaniem wydrukowanego formularza uwag przesłanego drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski

2. Otwarte spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych, w tym działających na terenie Partnerstwa organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Planuje się organizację na terenie Partnerstwa 6 spotkań otwartych. Informacje nt. terminów spotkań będą pojawiać się każdorazowo na stronach internetowych gmin wchodzących w skład powiatu kamieńskiego w mediach społecznościowych oraz na tablicy urzędów gmin.