Informacje o wydziale

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b /część A

72-400 Kamień Pomorski

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
REFERAT IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO POKÓJ NR WEW. TELEFON
Referat Budownictwa Przemysław Szafrański Naczelnik 8A 43 091 38 23 943
           
Referat Budownictwa

Monika Kiersztyn

Konrad Piwowarczyk

 

 

19A 42 091 38 23 942
Referat Budownictwa

Joanna Adamkowska

Katarzyna Klupa

 

 

 

18 A 45 091 38 23 946
Referat Budownictwa

Magdalena Kłosowska

Anna Kubiak

Karolina Kaczmarek

  23 A 47 091 38 23 947
           
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Krzysztof Pietruszewski Kierownik referatu 21 A 49 091 38 23 949
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Katarzyna Karkut

Anna Kłosowska

 

 

20 A 48 091 38 23 948

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Referat Budownictwa:  rozstrzyganie w sprawach robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w tym:
   
  1.  nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w szczególności:
   • zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
   • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
   • zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
   • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
   • stosowania wyrobów budowlanych,
  2. wydawanie decyzji administracyjnych zastrzeżonych prawem budowlanym dla organu  administracji architektoniczno – budowlanej w sprawach:
   • zatwierdzania projektu budowlanego (bez pozwolenia na budowę),
   • zatwierdzania projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę,
   • zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
   • pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych,
   • stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  3. nakładanie obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego, w szczególności:
   • nakładanie na inwestorów obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
   • nakładanie na inwestorów obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
   • rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę,
  4.  wykonywanie czynności organu administracji architektoniczno – budowlanej wynikających z przepisów prawa budowlanego i przepisów pokrewnych w sprawach:
   • rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy (rozbiórki),
   • rozpatrywania zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
   • rozpatrywania zgłoszeń rozbiórek obiektów nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
   • zgłaszania sprzeciwu w sprawach budowy i wykonywania robót oraz nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
   • rozpatrywanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
   • udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra, który ustanowił przepisy techniczno – budowlane,
   • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych wynikające z przepisów o własności lokali,
   • potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu lub lokalu mieszkalnego wynikające z przepisów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
  5. wykonywanie obowiązków organu administracji architektoniczno – budowlanej w zakresie prowadzenia rejestrów i ewidencji:
   • rejestru wniosków o pozwolenie na budowę,
   • rejestru decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę,
   • ewidencji zgłoszeń budów i robót, o których mowa w art. 30 Prawa budowlanego,
   • ewidencji zgłoszeń zmian sposobu użytkowania, o których mowa w art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego,
  6. współpraca z właściwymi organami nadzoru budowlanego w zakresie wykonywanych zadań organu administracji architektoniczno – budowlanej.
    
 2. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
  1. .w zakresie ochrony środowiska:
   • współdziałanie z jednostkami samorządu gminnego w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
   • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na emitowanie hałasu do środowiska,
   • prowadzenie postępowań w ramach wydawania tzw. pozwoleń zintegrowanych,
   • przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagającej pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
   • przygotowywanie danych do publicznie dostępnego wykazu w ramach postępowania o dostępie do informacji o środowisku,
   • prowadzenie spraw dotyczących Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  2. w zakresie gospodarki odpadami:
   • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów innych niż komunalne (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne),
   • zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
   • przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania nimi,
   • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
   • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
   • prowadzenie rejestru zgłoszeń jednostek posiadających odpady, które zwolnione są z uzyskiwania zezwoleń,
   • zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowisk odpadów,
   • wyrażanie zgody na zamknięcie składowisk odpadów,
   • wygaszanie, cofanie lub ograniczanie wydawanych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami;
  3. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
   • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 m3,
   • wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
   •  zawiadamianie o przyjęciu dokumentacji geologicznej;
  4. w zakresie ochrony przyrody:
   • prowadzenie rejestru zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
   • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gmin,
   • wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt;
  5. 5. w zakresie gospodarki wodnej:
   • ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
   • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych w zakresie przewidzianych ustawą – Prawo wodne, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
   • rozstrzyganie sporów powstałych w związku z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych,
   • wygaszanie, cofanie lub ograniczanie wydanych pozwoleń wodnoprawnych,
   • ustalanie wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
   • wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
   • unieruchamianie zakładu lub jego części, do czasu usunięcia zaniedbań,
   • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
   • orzekanie o nieważności uchwał organów spółki wodnej, gdy są one niezgodne z prawem,
   • przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz innych decyzji w sprawach ochrony wałów przeciwpowodziowych,
   • prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem spółki wodnej;
  6. w zakresie rybactwa śródlądowego:
   • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
   • wydawanie zezwoleń przewidzianych przez ustawę o rybactwie śródlądowym,
   • rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;
  7. w zakresie gospodarki leśnej:
   • określanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających uproszczonych planów urządzenia lasów,
   • zlecanie wykonania dokumentacji uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz nadzorowanie ich wykonania,
   • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
   • kontrola i ocena udatności upraw leśnych zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
   • prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu za uprawy leśne zalesione na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
   • prowadzenie spraw należących do właściwości Starosty na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
   • wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu;
  8. w zakresie Prawa łowieckiego – prowadzenia spraw związanych z:
   • wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich,
   • wydawaniem decyzji w sprawach odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny,
   • wyrażaniem zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,
   • wydawaniem zezwoleń na posiadanie, hodowlę i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszkańców,
   • naliczaniem czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i rozliczaniem otrzymanego czynszu między nadleśnictwami i gminami;
  9. w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz rolnictwa:
   • prowadzenie spraw należących do Starosty jako organu właściwego w sprawach ochrony gruntów rolnych,
   • prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
   • prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów rolnych zdewastowanych przez nieznanych sprawców,
   • prowadzenie spraw dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych,
   • prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesiania, zadrzewiania, zakrzewiania lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
   • przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji;
   • w zakresie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
  10. w zakresie ustawy o transporcie kolejowym – wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

Opłaty skarbowe należy dokonywać na konto:

Urząd Miasta w Kamieniu Pomorskim,  67 9393 0000 0012 9600 2000 0010

Kasa czynna w godzinach:

od poniedziałku do piatku od 7:30 do 15:00