Rok 2021

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Kamieńskiego, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 150  osób (wzór zgłoszenia w załączeniu).

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r., do godz. 15.30.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Debata nad raportem odbędzie w dniu 15 czerwca 2022 r. podczas sesji Rady Powiatu
w Kamieniu Pomorskim.