Oświadczenia majątkowe

Informacje ogólne dotyczące oświadczeń majatkowych

Oświadczenia majątkowe (oświadczenia o stanie majątkowym) zobowiązani złożyć są: radni, członek zarządu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i  członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty.  Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

W/w osoby zobowiązane są również do złożenia:

oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu, przez ich  małżonka,

oświadczenia o umowach cywilno-prawnych zawartych przez ich małżonka, z organami powiatu, jednostkami organizacyjnymi powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi,

informacji o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej powiatu, związku jednostek samorządu terytorialnego,

informacji o rozpoczęciu świadczenia pacy lub wykonywania czynności zarobkowej na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.