Rejestracja stowarzyszeń zwykłych

Rejestracja Stowarzyszeń Zwykłych

Wymagane dokumenty:

I. Wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego.

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

 1. regulamin działalności określający:
  • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
  • cel lub cele,
  • teren i środki działania,
  • siedzibę,
  • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
  • sposób nabycia i utraty członkostwa,
  • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
 2. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności:
  • tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu,
  • kompetencje,
  • warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
 3. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
  • tryb jego wyboru,
  • uzupełniania składu,
  • kompetencje.
 4. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby);
 5.  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 6. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 7. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.
Uwaga!
Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

II. Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków)

Opłaty:

 • Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie.
 • Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 złotych

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Termin i sposób załatwienia:

 • Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.
 • Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
 • O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393),
 • Ustawa z dn. 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),
 • Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku gdy Starosta Kamieński nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
 • Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.