Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1947), zawierający następujące dane:
1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
2) datę i miejsce zgonu;
3) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
4) miejsce pogrzebu;
5) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.
2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon wraz z jego tłumaczeniem na język polski. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9. ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
3. Osoby lub podmioty usługowo zajmujące się organizacją pogrzebu działające w imieniu rodzinny zmarłego do wniosku winny dołączyć pełnomocnictwo.

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania składa się w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B 72-400 Kamień Pomorski w kancelarii Ogólnej.

Wniosek można przesłać na adres mailowy: mschramm@powiatkamienski.pl

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Inne informacje:

Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:
1) pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;
2) zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Załącznik Rozmiar pliku
wniosek sprowadzenie zwłok.doc 16.5 KB