Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XIII Festyn Komandosa”.

W dniu 13 lipca 2022 roku do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury i Edukacji w Dziwnowie na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „XIII Festyn Komandosa”
 
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz na stronie internetowej: www.powiatkamienski.pl.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zmianami) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mszymanski@powiatkamienski.pl oraz listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski do dnia 22 lipca 2022 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Ostatnia aktualizacja
15/07/2022
Dodanie dokumentu
Marek Szymański