Rejestracja Klubów Sportowych

Domyślna grafika

Rejestracja Klubów Sportowych

Wymagane dokumenty:

I. Wniosek o wpisanie do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej działającej na terenie powiatu kamieńskiego.

Zarząd klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z załącznikami:

  1. statut klubu sportowego,
  2. lista założycieli (minimum 7 osób) zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
  3. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami o utworzeniu klubu sportowego, uchwaleniu statutu oraz wyboru władz klubu,
  4. informacja o adresie siedziby klubu sportowego.

Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu.

II. Wniosek o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych.

W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji klubów sportowych (np. zmiana statutu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków).
Opłaty:

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Termin i sposób załatwienia:

Podstawa prawna:

Tryb odwoławczy:

 

Ostatnia aktualizacja
07/05/2021
Data opublikowania
07/05/2021
Dodanie dokumentu
admin
Historia zmian

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/strona/starostwo-powiatowe-organizacja-starostwa-wydzialy-samodzielne-stanowiska-wydzial-edukacji-5