Statut Starostwa Powiatowego

Domyślna grafika

Uchwała Nr XVII/95/2007

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie art. 238 ust. 3 w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)

uchwala się, co następuje:

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM

§ 1. Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim działające pod nazwą „Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim” jest powiatową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. 1. Siedzibą Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim są budynki przy ulicy Mieszka I 5b oraz przy ulicy Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim a obszarem działania Powiat Kamieński.

  1. Kierownikiem Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim jest Starosta Kamieński.

  2. Starosta reprezentuje Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na zewnątrz.

§ 3. 1. Starostwo jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. W imieniu Starostwa wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Starosta.

3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy.

§ 4. Przedmiotem działalności podstawowej Starostwa Powiatowego jest wspomaganie Starosty i Zarządu Powiatu w wykonywaniu zadań powiatu wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, a w szczególności pomoc w:

1) przygotowywaniu projektów uchwał Rady Powiatu,

2) określaniu sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowaniu mieniem Powiatu i Skarbu Państwa,

4) wykonywaniu budżetu,
5) wydawaniu decyzji i postanowień administracyjnych.

§ 5. Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

§ 6. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zadania Starostwa Powiatowego określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Wawrzyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/95/2007

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Kamieniu Pomorskim

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w art. 20 ust. 2 wprowadziła generalny nakaz działania jednostki budżetowej na podstawie statutu, którego treść ma być zgodna z przepisami powyższej ustawy. Obowiązek ów dotyczy wszystkich jednostek budżetowych, również samorządowych, niezależnie od trybu, w jakim zostały utworzone.

Zgodnie z art. 238 ust. 3 Rada Powiatu nadaje statut jednostce budżetowej nie posiadającej statutu.

W związku powyższym istnieje konieczność podjęcia w/w uchwały.

Ostatnia aktualizacja
27/04/2021
Data opublikowania
27/04/2021
Dodanie dokumentu
admin
Historia zmian

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/strona/prawo-lokalne/594-statut-starostwa-powiatowego