Druki Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Domyślna grafika

 

Uwaga:

W celu dokonania zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora należy pobrać następujące druki:

1.

2.

3.

 

 

 

1. Druki Referatu Budownictwa

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE :

Uwaga: nowy druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane obowiązujący od dnia 1 lipca 2021 r.

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4):

 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ :

Uwaga: nowy druk wniosku o pozwolenie na budowę obowiązujący od dnia 1 lipca 2021 r.

 

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-2):

 

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO :

Uwaga: nowy druk zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego obowiązujący od dnia 5 lipca 2021 r.

 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (PB-3):

 

DRUK ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI (PB-4):

 

WNIOSEK O WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU LUB PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (PB-6):

UWAGA: druk obowiązuje od dnia od dnia 1 lipca 2021 r.

 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PB-7):

UWAGA: druk obowiązuje od dnia od dnia 1 lipca 2021 r.

 

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO (PB-8):

UWAGA: druk obowiązuje od dnia od dnia 1 lipca 2021 r.

 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (PB-9):

 

WNIOSEK o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11):

 

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu (PB-14):

 

Druk zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18):

 

Wniosek o wydanie dziennika budowy:

 

 

Pismo przewodnie uzupełnienie wniosku:

 

Oświadczenie strony o zapoznaniu się z dokumentacją:

 

Oświadczenie o rozebraniu tymczasowego obiektu budowlanego:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu:

 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę:

 

 

2. Druki Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach:

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej:

Wniosek o zmianę decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej po faktycznym wyłączeniu:

Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb:

Wniosek o wyrejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach:

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej:

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt:

Wniosek o pozyskanie drzew z działki leśnej:

 

Ostatnia aktualizacja
20/04/2022
Data opublikowania
29/04/2021
Dodanie dokumentu
admin
Historia zmian

Source URL: https://bip.powiatkamienski.pl/strona/druki-i-wnioski/718-druki-wydzialu-budownictwa-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa