Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Geodezji i Kartografii - Gik

Wydział Geodezji i Kartografii

 ul. Wolińska 7B – II piętro

72-400 Kamień Pomorski
tel. 091 3823110

 

Interesanci są przyjmowani w godzinach:

- w poniedziałki od 8:00 do 16:00

- w pozostałe dni od 7:30 do 15:30

 

S T R U K T U R A   O R G A N I Z AC Y J N A

L.P.

Funkcja

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Wew. nr telefonu

1

Geodeta Powiatowy

Naczelnik Wydziału

Ziemowit Krzyżanowski

206

36

2

Ośrodek Dokumentacji

Obsługa Geodetów

Maria Jobell

Jolanta Białas

203

33

3

Zaspół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ZUD

Grzegorz Kopański

205

31

4

Ewidencja Gruntów

i Budynków

Ewa Feret

Agata Mikołajczyk

207

37

5

Pracownia Informatyczna

Artur Karkut

Grzegorz Jamroziak

202

32

6

Obsługa Interesantów

Natalia Ciochoń

Marek Wierzbiński

204

34

 

 Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1.W zakresie prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego:a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa geodezyjnego

b) Prowadzenie kontroli technicznej operatów oraz map z robót geodezyjno – kartograficznych pod względem kompletności, zgodności z wydanymi wytycznymi, instrukcjami technicznymi  i przepisami prawa oraz egzekwowanie zaleceń pokontrolnych

c) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi

d) Obsługa osób fizycznych i prawnych korzystających z zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym sprzedaż map, informacji, i udostępnianie wglądu do dokumentów

e) Modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu

2. W zakresie katastru nieruchomości:

a) zakładanie i modernizacja katastru - ewidencji gruntów i budynków

b) prowadzenie i bieżąca aktualizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów  na podstawie dowodów zmian oraz dokumentacji prawnej i technicznej dokumentującej przekazanej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

c) wykonywanie urzędowych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków

d) prowadzenie doraźnych i kompleksowych weryfikacji danych objętych ewidencją gruntów

e) wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wprowadzaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

f) bieżąca obsługa osób korzystających z ewidencji gruntów oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego, w tym wykonywanie wypisów, udzielanie informacji, umożliwienie wglądu do dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnegi kartograficznego


2. W zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

a) prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i jego bieżąca aktualizacja

b)wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających zmiany klasyfikacji gruntów


3. W zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

a) gromadzenie i udostępnianie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu

b) współpraca z jednostkami branżowymi w zakresie wymiany informacji na temat usytuowania zinwentaryzowanych i nowo położonych sieci uzbrojenia terenu


4. W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

a) obsługa techniczna i organizacyjna Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

b) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


5. Zakładanie osnów szczegółowych.


6. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej:


7. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.


8. Sporządzanie rocznego planu finansowego gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym


9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia linii brzegowej wód, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (DzUNr 115 poz. 1229 ze zm.)


Z A Ł A T W I A N I E   S P R A W


O b s ł u g a   I n t e r e s a n t ó w  (pok. 204)

- przyjmowanie zleceń na wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii dokumentów i map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /wzór wniosku stanowi załącznik numer 1

- kasa

Opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 19 lutego 2004 roku   w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (DzU Nr 333 poz. 37)


O ś r o d e k   d o k u m e n tac j i  g e o d e z yjnej  i  k a r t o g r a f i cznej (pok 203):

- przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

- udostępnianie geodetom materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach wykonywanych prac geodezyjnych

Opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 19 lutego 2004 roku   w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (DzU Nr 333 poz. 37).  


Z e s p ó ł   U z g a d n i a n i a   D o k u m e n a c j i   P r o je k t o w ej   (pok. 205):

- uzgadnianie lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu

- udostępnianie informacji o przebiegu projektowanych sieci

- załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem zespołu

Dokumentację projektową wymaganą do przedłożenia na posiedzeniach Zespołu wymieniono w załączniku numer 2. Wzór wniosku o uzgodnienie dokumentacji stanowi załącznik nr 4.

        Opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (DzU Nr 333 poz. 37).


E w i d e n c j a   G r u n t ó w  i   B u d y n k ó w (pok. 207):

- rejestrowanie umów dzierżawy *

- obsługa rzeczoznawców majątkowych w zakresie udostępniania danych dotyczących sprzedaży neiruchomości /wzór wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych stannowi załącznik numer 3/.

*) Umowa dzierżawy powinna byc oryginalna, bądź potwierdzona za zgodność z oryginałem przez strony sporządzające umowę.  Dane o gruntach będących przedmiotem dzierżawy ujawnia się w ewidencji wyłącznie na wspólny wniosek podmiotów,  które zawarły umowę dzierżawy

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 30-10-2007 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sokół 04-01-2008 14:15