Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Organizcja i tryb pracy Zarządu

1. Organizacja Zarządu

§ 101

1. Zarząd liczy 5 osób.

2. W skład Zarządu wchodzą:

1) Starosta

2) Wicestarosta

3) Członkowie Zarządu Powiatu w liczbie trzech

3 . Zarząd uważa się za wybrany, jeśli Rada dokonała wyboru całego jego składu.

 

§ 102

Starosta jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych, z zastrzeżeniem § 103.

 

§ 103

1. Rada może poprzedzić wybór Starosty postępowaniem konkursowym.

2. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) określa Rada w drodze uchwały.

3. Wynik konkursu nie wiąże Rady.

 

§ 104

Starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy Wicestarosty, Urzędującego Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz przy pomocy Starostwa Powiatowego.

 

§ 105

1. Do obowiązków Wicestarosty należy podejmowanie czynności z zakresu zadań Starosty, na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Starostę albo w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia działań pod nieobecność Starosty lub wynikający z innych przyczyn brak możliwości działania Starosty.

2. Konieczność podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań wymaga zatwierdzenia w formie uchwały Zarządu lub Rady.

 

§ 106

Starosta określa szczegółowy zakres zadań Wicestarosty i Członka (pozostałych członków) Zarządu, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

 

§ 107

Do obowiązków członka Zarządu należy:

1) udział w posiedzeniach Zarządu.

2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu.

3) składanie oświadczeń woli w imieniu Powiatu na podstawie imiennych upoważnień, wynikających z uchwał Zarządu.

1) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu, stosownie do zakresu zadań,

2) realizacja zadań powierzonych przez Zarząd.

 

2. Tryb pracy Zarządu

 

§ 108

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, w zasadzie nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 109

1. Członkowie Zarządu mogą zostać indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarządu do podejmowania w imieniu Zarządu określonych zadań, z wyłączeniem czynności polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 przedkładają Zarządowi sprawozdanie z wykonanych czynności na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 

§ 110

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Starosta lub upoważniony przez niego Wicestarosta.

2. Wicestarosta zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy jego obradom także wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Starosta nie jest obecny albo z innych przyczyn nie może udzielić upoważnienia.

3. Przepis ust. 2 stosuje się także w przypadku wakatu na stanowisku Starosty.

§ 111 (skreślony),

 

§ 112

1. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zobowiązani:

1) radca prawny Starostwa,

2) pracownicy Starostwa właściwi ze względu na przedmiot obrad,

3) kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych właściwi ze względu na przedmiot obrad.

2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, a w szczególności radni.

 

§ 113

1. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły, (*) rejestrowane w Biurze Rady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W protokołach z posiedzeń Zarządu podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły inne osoby, w protokole podaje się także ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu Zarządu.

3. (*)Protokół z posiedzenia Zarządu powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

4) ustalony porządek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych, jak i uchwalonych wniosków,

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

7) odnotowanie nazwisk osób opuszczających sale posiedzeń,

8) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół,

9) teksty przyjętych przez Zarząd uchwał, oświadczeń i inne dokumenty;

§ 114 (skreślony),

 

§ 115

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.

2. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zarządu, każdy członek Zarządu głosuje według własnego przekonania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 30-10-2007 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sokół 06-05-2008 12:10