Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

ul. Wolińska 7b/część A
72-400 Kamień Pomorski
fax. 0913823121,  913823934

 

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ

WEW. NR TEL.

TELEFON

Geodeta Powiatowy

Naczelnik Wydziału

Ziemowit Krzyżanowski

30 A

41

91 38 23 941

Ośrodek Dokumentacji

 

Renata Wojcieszonek

 

  26 A

39

091 38 23 939

Obsługa Geodetów

Jolanta Białas

26 A

39

091 38 23 939

Informatyka/Narady Koordynacyjne

Marcin Wesołowski

31 A

31

091 38 23 931

Ewidencja Gruntów i Budynków

 

Ewa Feret

Dorota Krzywańska

29 A

37

091 38 23 937

Obsługa Geodetów

 

 

Agata Mikołajczyk

26 A

39

091 38 23 939

Pracownia Informatyczna

Artur Karkut

 

24 A

38

091 38 23 938

Pracownia Informatyczna

Danuta Szyk

Kamil Heimrot

31 A

31

091 38 23 931

Obsługa Interesantów

Marek Warzbiński

Agnieszka Nowak

Natalia Siomka

25 A

 

25A

39

 

 

34

091 38 23 939

 

 

091 38 23 934

 

Kasa czynna: od poniedziałku do piatku od 7:30 do 15:00

 

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1.W zakresie prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego:

 

a) Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa geodezyjnego

 

b) Prowadzenie kontroli technicznej operatów oraz map z robót geodezyjno – kartograficznych pod względem kompletności, zgodności z wydanymi wytycznymi, instrukcjami technicznymi  i przepisami prawa oraz egzekwowanie zaleceń pokontrolnych

 

c) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi

 

d) Obsługa osób fizycznych i prawnych korzystających z zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym sprzedaż map, informacji, i udostępnianie wglądu do dokumentów

 

e) Modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu

 

2. W zakresie katastru nieruchomości:

 

a) zakładanie i modernizacja katastru - ewidencji gruntów i budynków

 

b) prowadzenie i bieżąca aktualizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów  na podstawie dowodów zmian oraz dokumentacji prawnej i technicznej dokumentującej przekazanej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

 

c) wykonywanie urzędowych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków

 

d) prowadzenie doraźnych i kompleksowych weryfikacji danych objętych ewidencją gruntów

 

e) wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wprowadzaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

 

f) bieżąca obsługa osób korzystających z ewidencji gruntów oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego, w tym wykonywanie wypisów, udzielanie informacji, umożliwienie wglądu do dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego

 

3. W zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

 

a) prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i jego bieżąca aktualizacja

 

b)wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających zmiany klasyfikacji gruntów

 

4. W zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

 

a) gromadzenie i udostępnianie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu

 

b) współpraca z jednostkami branżowymi w zakresie wymiany informacji na temat usytuowania zinwentaryzowanych i nowo położonych sieci uzbrojenia terenu

 

5. W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

a)  koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 

 

 

6. Zakładanie osnów szczegółowych.

 

7. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej:

 

8. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 

9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia linii brzegowej wód, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)

 

 

Z A Ł A T W I A N I E   S P R A W

 

O b s ł u g a   I n t e r e s a n t ó w  (pok. 29 A)

- przyjmowanie zleceń na wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii dokumentów i map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /wzór wniosku stanowi załącznik numer 1

Opłaty zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

O ś r o d e k   d o k u m e n tac j i  g e o d e z yjnej  i  k a r t o g r a f i cznej (pok 26 A):

- przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

- udostępnianie geodetom materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach wykonywanych prac geodezyjnych

Opłaty zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

 

Z e s p ó ł   U z g a d n i a n i a   D o k u m e n a c j i   P r o je k t o w ej   (pok. 27 A):

 

- uzgadnianie lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu

- udostępnianie informacji o przebiegu projektowanych sieci

- załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem zespołu

Dokumentację projektową wymaganą do przedłożenia na posiedzeniach Zespołu wymieniono w załączniku numer 2. Wzór wniosku o uzgodnienie dokumentacji stanowi załącznik nr 4.

Opłaty zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

 

E w i d e n c j a   G r u n t ó w  i   B u d y n k ó w (pok. 31 A):

- rejestrowanie umów dzierżawy *

- obsługa rzeczoznawców majątkowych w zakresie udostępniania danych dotyczących sprzedaży neiruchomości /wzór wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych stannowi załącznik numer 3/.

*) Umowa dzierżawy powinna byc oryginalna, bądź potwierdzona za zgodność z oryginałem przez strony sporządzające umowę.  Dane o gruntach będących przedmiotem dzierżawy ujawnia się w ewidencji wyłącznie na wspólny wniosek podmiotów,  które zawarły umowę dzierżawy

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 12-01-2012 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Milena Schramm 24-09-2020 07:49