Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie nr 1-4-2011 z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie projektu zmiany planu pod nazwą: Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowa, Zwycięstwa.


Kamień Pomorski, dnia 8 lutego 2011 roku

Briz.672.1.2011.KZ

 

  • Postanowienie Nr 1/4/2011

  • Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim

  • z dnia 8 lutego 2011 roku

 

w sprawie projektu zmiany planu pod nazwą: „ Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowa, Zwycięstwa” .

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim uzgadnia pozytywnie projekt zmiany planu pod nazwą: „ Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowa, Zwycięstwa” obejmującego obszar o powierzchni 5,24 ha.

 

Uzasadnienie

 

Pozytywne uzgodnienie przez organ następuje z uwagi na ocenę, że w projekcie planu miejscowego brak jest przykładów możliwych do uzgodnienia szczegółowych lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym wynikających z art. 17 pkt 6 lit b tiret pierwszy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planowanych przez Powiat Kamieński.

 

Burmistrz Międzyzdrojów pismem z dnia 24 stycznia 2011 roku (data wpływu do urzędu: 31 stycznia 2011 roku) znak: PPZ -7321-4/08/09/10/11 w związku z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zwrócił się o uzgodnienie projektu zmiany planu pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa”. Dokument opracowano na podstawie Uchwały Nr XXVII/267/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie zmiany „Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje” oraz „Planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Międzyzdrojach” w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa”, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyzdroje, przyjętego Uchwałą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 roku.

Plan obejmuje centralny zurbanizowany obszar miasta o powierzchni 5,24 ha. Celem zmiany planu miejscowego jest m. in. ustalenie przeznaczenia terenów, zasad modernizacji, rozbudowy, budowy, w tym systemów komunikacji, infrastruktury technicznej, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, mając na uwadze uporządkowanie istniejącej struktury zabudowy, jej uzupełnienie z podkreśleniem turystycznego charakteru miejscowości. Przyczyni się to do uporządkowania rozwoju infrastrukturalnego przedmiotowego terenu nie powodując negatywnych zmian w obszarach sąsiadujących. W celu ochrony środowiska plan wprowadza np. zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń środowiska, nakazy ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 102 na wyspie Wolin, odprowadzenia wód deszczowych do systemów kanalizacji, wykonania opasek drenarskich wokół projektowanych budynków i inne. Plan nakłada obowiązek zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, wód deszczowych, zaopatrzenia w energię elektryczną w oparciu o istniejące miejskie systemy bez okresów przejściowych. To bardzo korzystna sytuacja z punktu widzenia przyszłych inwestorów ograniczająca również negatywne wpływy zwiększającej się urbanizacji miasta na otaczające środowisko w tym szczególnie Woliński Park Narodowy.

Powierzchnia terenu objęta zmianą planu, w ocenie Starosty Kamieńskiego jako organu administracji geologicznej, nie jest narażona na osuwanie się mas ziemnych. Ocena powyższa wynika z analizy dostępnych materiałów archiwalnych, w tym szeregu dokumentacji geologiczno - inżynierskich wykonanych dla inwestycji realizowanych w granicach miasta. Pod względem warunków geologiczno - gruntowych dla posadowienia obiektów budowlanych teren opracowania należy zaliczyć do niezbyt korzystnych. Mają wpływ na to następujące uwarunkowania: płytko zalegający pozom wód gruntowych pozostający w związku hydraulicznym z dużymi zbiornikami w sąsiedztwie Bałtykiem, Zalewem Szczecińskim; niekontrolowane nasypy stworzone działalnością człowieka na powierzchni nieruchomości; zaleganie w podłożu warstw słabonośnych gruntów organicznych. Powyższe ograniczenia wymagają sprawdzenia przed każdą projektowaną lokalizacją obiektów budowlanych, tym bardziej szczegółową im wyższą kategorię geotechniczną ma dany obiekt budowlany. Pozostaje to w związku z jego wysokością i zagłębieniem w grunt. Projekt zmiany planu przewiduje lokalizację budynków o wysokości 19 m tym samym o znacznym ciężarze, nie zostało również wykluczone ich podpiwniczenie co wymagałoby prowadzenia prac odwodnieniowych z lejem depresji który nie wykracza poza granice własności nieruchomości. Bezpieczeństwo prowadzenia prac budowlanych wymaga, w tym przypadku, oceny przydatności gruntu pod zabudowę w formie analizy i oceny: dokumentacji geotechnicznej, geologiczno - inżynierskiej, hydrologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczeniu, w zakresie proporcjonalnym do rozmiarów przedsięwzięcia inwestycyjnego i ujawnionego stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od jego doręczenia.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Członkowie Zarządu

 

Paweł Czapkin Janina Mańczak

 

 

Stanisław Drzewiński

 

 

Bogdan Wilkowski

 

 

 

 

 

1

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 10-02-2011 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sokół 09-02-2012 13:16