Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

protokół nr 7-2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku


Briz. 0022.3.2011.KZ

Protokół Nr 7/2011

z posiedzenia

Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 stycznia 2011 roku

 1. Otwarcie posiedzenia nr 7/2010- stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 7/2011.

 3. Przyjęcie protokołu nr 6/2010.

 4. Przygotowanie materiałów sesyjnych:

  1. Autopoprawka do projektu uchwały z posiedzenia z dnia
   15 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2011.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Świerznie oraz w Benicach Gmina Kamień Pomorski stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego przeznaczonych do sprzedaży.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia dwunastego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wisełce Gmina Wolin.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wisełce Gmina Wolin.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina kamień Pomorski.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia siódmego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubinie Gmina Międzyzdroje.

 10. Rozpatrzenie wniosku o zmniejszenie opłaty za dzierżawę placu przy ul. Mieszka I w Kamieniu Pomorskim.

 11. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie podbicia fundamentów ( dotyczy: przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby internatu ZSP przy ul. Jedności narodowej 5 w Kamieniu Pomorskim” oraz na udzielenie w/w zamówienia w trybie z wolnej ręki.

 12. Podjęcie decyzji w sprawie lokalizacji parkingów dla pojazdów
  z przepadku na rzecz powiatu.

 13. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie spotkania Noworoczno - Opłatkowego.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia nr 7/2011- stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął Starosta Paweł Czapkin, o godzinie 12:05 stwierdził quorum.

Na posiedzeniu obecna była Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Starosta zaprosił Członków Zarządu do sali konferencyjnej, gdzie odczytał oficjalne podziękowania dla Zarządu oraz Rady Powiatu za działania na rzecz poprawy warunków pracy oraz jakości obsługi podatników.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 7/2011.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3.

Przyjęcie protokołu nr 6/2010.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.4.

Przygotowanie materiałów sesyjnych:

a) Autopoprawka do projektu uchwały z posiedzenia z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego
na rok 2011.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska wyjaśniła, że wnosi się autopoprawkę
do przedłożonego projektu „Budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2011 rok”
w następującym zakresie:

 1. dochody powiatu:

- zwiększa się dochody na zadania własne w dziale 600 - Transport i łączność,
w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - o kwotę 195 854,00zł,

- zmniejsza się dochody na zadania własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - o kwotę 231 431,00zł,

- zwiększa się dochody na zadania własne w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 6260 - Dotacje otrzymane
z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - o kwotę 35 577,00zł,

 1. wydatki powiatu:

- zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 600 - Transport i łączność,
w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - o kwotę 927 052,00zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące ( wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) - 400 000zł, na wydatki majątkowe ( inwestycje i zakupy inwestycyjne) - 527 052,00zł,

-zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 750 - Administracja publiczna,
w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 61 856,00zł z przeznaczeniem
na wydatki majątkowe ( inwestycje i zakupy inwestycyjne ),

-zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 801 - Oświata
i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 126 982,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne),

- zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 852 - Pomoc społeczna,
w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 150 000,00 zł, przeznaczone na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne),

- zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 853 - Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
o kwotę 51,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej…),

- zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne
o kwotę 660 828,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (inwestycje
i zakupy inwestycyjne),

- zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych o kwotę 129 125,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne),

- zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 926 - Kultura fizyczna
i sport, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 412 490,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

3. przychody powiatu:

- zwiększa się przychody w § 950 - Wolne środki o kwotę 2 442 984,00 zł,

4. rozchody powiatu:

- zmniejsza się rozchody w § 992 - Spłaty kredytów o kwotę 32 400,00 zł,

Autopoprawka do przedłożonego projektu „Budżetu Powiatu Kamieńskiego
na 2011 rok” spowodowała konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska wyjaśniła, że z uwagi na fakt , iż od momentu złożenia projektu budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2011 rok uległy zmianie założenia i wytyczne dotyczące niektórych zadań realizowanych przez Powiat, konieczne stało się wprowadzenie zmian w przedłożonym projekcie.

Zmiany zakresie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 195 854,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność - wynika
z konieczności wniesienia dofinansowania z Gminy Golczewo inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo - Kozielice” ,

- zmniejszenie o kwotę 231 431,00 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wynika z planowanej mniejszej sprzedaży nieruchomości powiatu,

- zwiększenie o kwotę 35 577,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie - wynika
z konieczności wniesienia dofinansowania inwestycji „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zmiany w zakresie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 927 052,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność wynika
z konieczności wniesienia inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej 0003Z Wisełka-Warnowo-Wolin - dokumentacja” w kwocie 34 800,00 zł, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w miejscowości Dargoszewo - Kozielice” w kwocie 383 474,00 zł, „Budowa chodnika w miejscowości Chomino
w ciągu drogi powiatowej nr 0025Z i 0026Z” w kwocie 108 778,00 zł oraz zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 400 000,00 zł,

- zwiększenie o kwotę 61 856,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna wynika
z konieczności wniesienia inwestycji „Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim”,

- zwiększenie o kwotę 7 000,00 w dziale 758 - Różne rozliczenia wynika
z konieczności zmian tworzonych rezerw budżetu powiatu: zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 75 000,00 zł, zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań
w zakresie zarządzania kryzysowego o kwotę 87 000,00 zł oraz zmniejszenia rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych i wynagrodzenia w czasie urlopów zdrowotnych pracowników w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 5 000,00 zł. Konieczność zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego do wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynika z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.),

- zwiększenie o kwotę 126 982,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie wynika
z konieczności zwiększenia wydatków na inwestycję „Budowa bazy hippicznej w ZSP w Benicach” o kwotę 58 268,00 zł oraz wniesienia inwestycji „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego” w kwocie 68 714,00 zł,

- zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna wynika
z konieczności wniesienia inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Dziecka w Lubinie”,

- zwiększenie o kwotę 51,00 zł w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynika z konieczności dokonania zwrotu środków z programu POKL,

- zwiększenie o kwotę 660 828,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z konieczności zwiększenia inwestycji „Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz budowa kotłowni gazowej w miejsce koksowej na potrzeby internatu dla ZSP w Kamieniu Pom. na dz. Nr 165 obręb 3 przy ul. Jedności Narodowej 5
w Kamieniu Pom.”,

- zwiększenie o kwotę 129 125,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z konieczności wniesienia inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach”,

- zwiększenie o kwotę 412 490,00 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wynika
z konieczności wniesienia inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim”.

Zmiana w zakresie przychodów wynika z większych wolnych środków
do wykorzystania w roku bieżącym, powstałych w wyniku nie przyjęcia z końcem roku budżetowego 2010 korekt budżetu oraz wykazu wydatków, które nie wygasają
z końcem roku budżetowego.

Zmiana w zakresie rozchodów wynika z mniejszej spłaty kredytów.

Autopoprawka Zarządu Powiatu do przedłożonego projektu Budżetu Powiatu Kamieńskiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5.

Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Świerznie oraz w Benicach Gmina Kamień Pomorski stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego przeznaczonych do sprzedaży.

Starosta wyjaśnił, że podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 181/4 o powierzchni 2410 m? w Świerznie, Gmina Świerzno oraz działka 762/1 o powierzchni 1351m?, działka 762/2 o powierzchni 1500m?, działka 762/3 o powierzchni 1777m?, działka 762/4 o powierzchni 1333m?, działka 762/5 o powierzchni 1291m?, działka 762/6
o powierzchni 1334m?, działka 762/7 o powierzchni 1458m?, działka 762/8
o powierzchni 1443m? w Benicach Gmina Kamień Pomorski, stanowiących własność Powiatu kamieńskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 7/8/2011 w sprawie podania
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Świerznie oraz
w Benicach Gmina Kamień Pomorski stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.6.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia dwunastego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wisełce Gmina Wolin.

Dnia 16 września 2008 roku odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 4 listopada 2008 roku odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 30 kwietnia 2009 roku odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 9 lipca 2009 roku odbył się czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 27 sierpnia 2009 roku odbył się piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Został wyłoniony nabywca działek nr 194/8, 194/9 i 194/10. Brak nabywcy na działkę nr 194/11.

Dnia 30 października 2009 roku odbył się szósty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 6 stycznia 2010 roku odbył się siódmy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 26 marca 2010 roku odbył się ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 15 czerwca 2010 roku odbył się dziewiąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 31 sierpnia 2010 roku odbył się dziesiąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 19 listopada 2010 roku odbył się jedenasty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg dotyczy dz. nr 194/11 pow. 0,1004 ha.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/9/2011 w sprawie ogłoszenia dwunastego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wisełce Gmina Wolin, w brzmieniu jak załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.7.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wisełce Gmina Wolin.

Dnia 22 października 2010 roku odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg dotyczy nieruchomości niezabudowanych położonych w Wisełce, Gmina Wolin oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 131/28 oraz 149/8
o pow. 1,205ha.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 7/10/2011 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wisełce Gmina Wolin, w brzmieniu jak załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.8.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski.

Dnia 15 października 2010 roku odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg dotyczy nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 131/14.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/11/2011 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, w brzmieniu jak załącznik nr 7
do protokołu.

Ad.9.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia siódmego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubinie Gmina Międzyzdroje.

Dnia 25 listopada 2008 roku odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 25 maja 2009 roku odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 8 września 2009 roku odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 28 grudnia 2009 roku odbył się czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 26 kwietnia 2010 roku odbył się piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dnia 5 sierpnia 2010 roku odbył się szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg dotyczy działki nr 58 o powierzchni 0,3503 ha, Kw nr 39758 oraz działka
nr 59 o powierzchni 0,6458 ha, Kw nr 16834 położone w m. Lubin Gmina Międzyzdroje.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/12/2011 w sprawie ogłoszenia siódmego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubinie Gmina Międzyzdroje, w brzmieniu jak załącznik nr 8
do protokołu.

Ad.10.

Rozpatrzenie wniosku o zmniejszenie opłaty za dzierżawę placu przy
ul. Mieszka I w Kamieniu Pomorskim.

Starosta wyjaśnił, że dnia 4 stycznia 2011 roku do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek Pana Dariusza Kłobusa dotyczący zmniejszenia opłaty za dzierżawę placu przy ul. Mieszka I-go.

Wnioskodawca prośbę swą motywuje tym, iż na okres 3-4 miesięcy zamyka swoją działalność „kurczak z rożna” i nie będzie miał w tym okresie żadnych dochodów.

Miesięczna opłata za dzierżawę od 2011 roku wynosi 201,62zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję o zmniejszeniu miesięcznej kwoty dzierżawy do 50zł brutto.

Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.11.

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie podbicia fundamentów (dotyczy: przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby internatu ZSP przy ul. Jedności narodowej 5 w Kamieniu Pomorskim”) oraz na udzielenie w/w zamówienia w trybie
z wolnej ręki.

Starosta wyjaśnił, że Naczelnik Wydziału Inwestycji Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości, Anetta Byczkowska wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody
na wykonanie podbicia fundamentów zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną i kosztorysem ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę - FPHU „MULTI - DOM” Teresa Jagiełło.

Jednocześnie Naczelnik zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na udzielnie w/w zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5a i 5b ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie podbicia fundamentów
(dotyczy: przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego
na potrzeby internatu ZSP przy ul. Jedności narodowej 5 w Kamieniu Pomorskim”) oraz na udzielenie w/w zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Ad.12.

Podjęcie decyzji w sprawie lokalizacji parkingów dla pojazdów z przepadku na rzecz powiatu.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Danuta Szubert zwróciła się z prośbą
o wskazanie miejsca lokalizacji pojazdów przejętych na rzecz powiatu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, w związku z nowelizacją art. 130a ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym polegająca na tym, że pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie i jeżeli w terminie
4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu i prawidłowym powiadomieniu właściciela lub osobę uprawnioną pojazd nie został odebrany - wówczas starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie o jego przepadku na rzecz powiatu.

Po stwierdzeniu przepadku pojazd nie musi być przechowywany na parkingu strzeżonym.

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję, by zlecić to Zarządowi Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, który ma wygospodarować na swoim terenie plac do przechowywania pojazdów z przepadku na rzecz powiatu.

Ad.13.

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie spotkania Noworoczno - Opłatkowego.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Golczewie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie spotkania Noworoczno - Opłatkowego, które odbędzie się dnia 29 stycznia 2011 roku w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie.

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Zarząd Powiatu odstąpił od rozpatrzenia wniosku przez wzgląd na fakt nieuchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2011 przez Radę Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Wobec powyższego Zarząd nie widzi możliwości dofinansowania w/w spotkania.

Ad.14.

Wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Ad.15.

Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta Paweł Czapkin
o godz. 13:00 zakończył posiedzenie Zarządu Nr 7/2011.

Przewodniczący Zarządu Członkowie Zarządu

Paweł Czapkin Janina Mańczak

Stanisław Drzewiński

Bogdan Wilkowski

Protokołowała:

Katarzyna Zatylna

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 10-02-2011 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2011 12:41