Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Z A P R O S Z E N I E do udziału w Konkursie Ekologicznym pn: Czysty Powiat Kamieński.


Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

z terenu Powiatu Kamieńskiego

Z A P R O S Z E N I E

do udziału w Konkursie Ekologicznym pn: „Czysty Powiat Kamieński”.

Po raz pierwszy, o czym z przyjemnością informujemy, Starosta Kamieński wraz z Wydziałem Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa podjął inicjatywę włączenia w proces kreowania właściwych postaw mieszkańców naszego powiatu wobec otaczającego nas środowiska. Będzie ona miała charakter konkursu której edycje zamierzamy rozwijać w następnych latach. W tym roku rozpoczynamy I edycję.

Jako temat wiodący w tym roku pragniemy wskazać gospodarkę odpadami w naszym regionie w aspekcie „dzikich” wysypisk śmieci, które bardzo negatywnie wpisują się w kształtowanie wizerunku powiatu promującego w br. swoje atrakcje turystyczne, festiwale i potencjał inwestycyjny pod hasłem ”… a morze u nas…:)”.

O tym jacy jesteśmy świadczą o nas również odpady, które wytwarzamy a także bezpańsko porzucamy, co równa się, w tym ostatnim przypadku, kampanii negatywnej o sile tym większej, że prowadzi ją równolegle wielu z zaangażowaniem wartym lepszej sprawy. Powody dla których nie chcemy ponosić społecznych i gospodarczych kosztów wytworzenia i utylizacji odpadów są bardzo zróżnicowane, często nieuświadomione, bagatelizowane bez właściwej rangi i znaczenia a bardzo często anonimowe. Pewne jest natomiast, że mniejszość szkodzi opinii i obciąża kosztami usuwania odpadów większość świadomych wagi problemu konsumentów z uszczerbkiem dla środowiska z którego nieodpowiedzialnie korzystamy zapominając o jego ograniczonych zasobach i konieczności pozostawienia w stanie możliwie niepogorszonym dla przyszłych pokoleń.

Spodziewamy się, że podjęte działania wpłyną na kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska, podniosą wychowanie ekologiczne szczególnie najmłodszych uczestników konkursu w zakresie budowania takich wartości jak: poszanowanie przyrody, podejmowanie grupowych działań na rzecz jej ochrony, jak również przybliżą wiedzę z zakresu ekologii oraz kształtowania właściwego zachowania i nawyków służących ochronie środowiska.

Zadaniem które chcemy aby wykonali uczestnicy konkursu będzie ALBUM pt:

„Dzikie wysypiska na terenie gminy…..”

w którym wyszukane miejsca zostaną udokumentowane w formie fotografii i opisu dotyczącego historii odpadów na podstawie ich morfologii, wskazania możliwej motywacji ich porzucenia, skutków społecznych takiego zachowania i oceny oddziaływania na otaczające środowisko a w konsekwencji wpływu na jakość życia ludzi z niego korzystających.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z naszego powiatu działających wspólnie w grupach nie mniejszych jak trzy osoby. Terminem jego rozpoczęcia będzie data 1 czerwca 2009 roku a zakończenia 5 października br. jako ostatni dzień złożenia prac do siedziby Starostwa.

Do niniejszego ogłoszenia załączamy regulamin konkursu, który również jest publikowany na stronie internetowej www.powiatkamienski.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły powiatu kamieńskiego do udziału w tak ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu w wymiarze wychowawczym a także społecznym.

Paweł Czapkin

Maj 2009 rok

STAROSTA KAMIEŃSKI

R E G U L A M I N

konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu kamieńskiego

I edycja

1. Organizatorem konkursu jest Starosta Kamieński wraz z Wydziałem Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

2. Celem konkursu jest:

a) zdobywanie wiedzy o środowisku naszego regionu i kształtowanie poczucia

przynależności i związku z nim,

b) upowszechnianie wiedzy na temat ekologii i promowanie postaw

proekologicznych,

c) uświadamianie zagrożeń dla środowiska, promowanie grupowych działań

służących jego ochronie wraz z ukształtowaniem właściwej etyki zachowań.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół powiatu kamieńskiego i przeprowadzony

będzie w trzech kategoriach wiekowych:

  1. dla uczniów szkół podstawowych,

  2. dla uczniów gimnazjów,

  3. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

4. Konkurs będzie trwał od 1czerwca 2009 roku do 5 października 2009 roku i odbędzie się w dwóch terminach i etapach:

  1. I etap - szkolny - do 1 października 2009 roku, kończący się wyłonieniem trzech najlepszych prac z danej szkoły, wykonanych przez zespoły o składzie nie mniejszym niż trzech uczniów,

  2. II etap - powiatowy- od 5 października do 26 października br. kończący się wyłonieniem i uhonorowaniem 9 najlepszych albumów pn: „Dzikie wysypiska w gminie….”.

5. Eliminacje szkolne przeprowadzą właściwe Szkolne Komisje Konkursowe, które zostaną

powołane w składzie 3- 5 osób przez poszczególnych dyrektorów szkół w terminie do 20 czerwca 2009 roku. Zespoły, których prace Szkolna Komisja Konkursowa zakwalifikuje do II etapu złożą na adres : Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorski, ulica Mieszka I 5b, albumy w terminie do 5 października 2009 roku (podpisane imieniem i nazwiskiem członków zespołu, z nazwą szkoły, klasy, z imieniem i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego, z podaniem telefonu kontaktowego). Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w II etapie konkursu.

6. Prace konkursowe II etapu będą oceniane przez Powiatową Komisję Konkursową

powołaną do 15 października 2009 roku przez Zarząd Powiatu w składzie od 5 -8 osób.

6a. Kryteria oceny:

a) ogólne wrażenie estetyczne związane ze składem i jakością materiałów fotograficznych,

b) umiejętność zbierania informacji o danym zdarzeniu, wnioskowania np. z

morfologii odpadów, lokalizacji wysypiska, dlaczego w tym miejscu

nastąpiło ich nagromadzenie, z jakich możliwych do uwzględnienia pobudek

i motywacji (np. podwyższanie niekorzystnie położonych działek rolnych

pod zabudowę, porzucanie odpadów z uwagi na niechęć do ponoszenia

kosztów ich utylizacji itp.),

c) przewidywanie przyszłych skutków ubocznych oddziaływania na

środowisko porzuconych odpadów (dla konkretnego omawianego przypadku

z dokumentacji zdjęciowej) i ocena wpływu tych zdarzeń na pogarszanie

jakości życia mieszkańców gminy a może i powiatu jeżeli można powiązać

logicznie dane zdarzenie z przyszłymi jego następstwami w skali regionu.

Za każde z kryteriów członek Komisji Konkursowej może przyznać maksymalnie 5 punktów. Suma punktów stanowi o przyznaniu nagrody dla najlepszych prac lub wyłonieniu najlepszych prac w szkołach na etap powiatowy. W przypadku równej ilości punktów za poszczególne prace Komisja konkursowa podejmuje decyzje poprzez głosowanie zwykłą większością głosów. Decyzje komisji są ostateczne.

7. Objętość i zawartość prac : 5-10 zdjęć oraz 2- 4 stron tekstu na kartkach papieru formatu A4 wypełnionych jednostronnie w okładkach. W materiałach proszę nie uwzględniać istniejących komunalnych składowisk odpadów a także odpadów w rowach przydrożnych, natomiast odnieść się do zdarzeń na gruncie większych rozmiarów zajmujących powierzchnię nie mniej jak 15 m?. Tekst winien znajdować się pod zdjęciami a poszczególne strony albumu winny dawać się łatwo wyodrębnić dla celów prezentacji i organizacji wystawy.

8. Ogłoszenie wyników etapu powiatowego oraz wręczenie nagród uczestnikom konkursu

odbędzie się w październiku 2009 roku. O miejscu oraz dacie wręczenia nagród szkoły

zostaną powiadomione telefonicznie.

9. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i wyróżnienia:

a) dla uczniów, którzy zajmą I, II i III miejsce w etapie powiatowym,

b) dla nauczyciela przygotowującego zespół, który zajmie I miejsce w etapie powiatowym,

c) dla szkół, których uczniowie zajęli I miejsce w etapie powiatowym.

Zaproponowane nagrody dla uczniów będą miały charakter nagrody wyróżnienia dla danej klasy wzbogacającej jej zasoby pomocy dydaktycznych a materiały konkursowe posłużą do prowadzenia przez poszczególnych wójtów i burmistrzów gmin w trybie obowiązujących przepisów prawa szerokiej akcji zmierzającej do naprawienia powstałych szkód w najbliższym otoczeniu człowieka- w naszym wspólnym środowisku naturalnym.

10. Organizatorzy nie zwracają prac zgłoszonych do konkursu.

11. Koordynatorem konkursu jest: Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ulicy Wolińska 7b- tel. kontaktowy 091-38 24 199

Uczestnikom konkursu życzymy sukcesów, a nauczycielom satysfakcji z osiągnięć uczniów.

Tadeusz Kawczak

Naczelnik Wydziału Budownictwa, Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa

Powiatowego w Kamieniu Pomorskim

- Maj 2009 rok -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 21-05-2009 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sokół 21-05-2009 09:41