Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX-175-2009 w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom doatków.doc


Uchwała Nr XXIX/175/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się w drodze Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych jak również nauczycieli zatrudnionych w domach dziecka prowadzonych przez Powiat Kamieński.

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 2. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181; z późn. zm.), bądź aktem prawnym, który zastąpi powyższe rozporządzenie.

2. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach, uwzględniając plan finansowy szkoły/placówki, dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym przyznać minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższą od ustalonej w załączniku do rozporządzenia wymienionego w ust. 1.

Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat oraz sposób ich zaliczania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181; z późn. zm.).

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
  po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny po przepracowaniu
6 miesięcy w szkole/placówce w zależności od osiąganych wyników pracy,
a w szczególności za:

 1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, osiągnięcia wychowawczo - opiekuńcze, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania:

  1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości
   oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
   i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

  2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów
   we współpracy z ich rodzicami,

  3. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne
   i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

  4. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

 2. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych
  z powierzonym stanowiskiem pracy, realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej:

  1. podnoszenie umiejętności zawodowych,

  2. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

  3. dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

  4. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

  5. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

  6. przestrzeganie dyscypliny pracy;

 3. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela:

  1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

  2. udział w komisjach przedmiotowych i innych,

  3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

  4. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności
   w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  5. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Ponadto przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dyrektorowi uwzględnia się właściwą realizację zadań w zakresie:

 1. polityki samorządu terytorialnego:

  1. współpraca z organem prowadzącym - terminowe wykonywanie zadań, racjonalnie prowadzona gospodarka środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

  2. umiejętność dostosowania zarządzeń wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa oświatowego, prawidłowe prowadzenie kancelarii
   i dokumentacji szkoły,

  3. współpraca ze środowiskiem lokalnym;

 2. kierowanie szkołą jako zakładem pracy:

  1. prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych,

  2. tworzenie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy,

  3. zapewnianie BHP;

 3. organizowanie działalności dydaktyczno - wychowawczej:

  1. tworzenie optymalnych warunków do realizacji działań edukacyjnych,

  2. podejmowanie działań innowacyjnych dla osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły.

3. Dodatek dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przyznaje się co pół roku:

   1. od 1 września do 28 lutego,

   2. od 1 marca do 31 sierpnia.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne
wynosi procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:

 1. dla nauczycieli - od 3% do 35%,

 2. dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych - od 20% do 50%,

- w ramach posiadanych przez jednostki środków budżetowych zagwarantowanych przez organ prowadzący.

5. W budżetach jednostek oświatowych ustala się wysokość środków finansowych
na dodatki motywacyjne (wynikającą z przeliczenia na jeden etat):

 1. dla nauczycieli - 7 % wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,

 2. dla dyrektorów - 30% wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły,
a w stosunku do dyrektora - Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 4 i 5, w terminie umożliwiającym bieżące naliczenie dodatków.

7. Przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli jednostek oświatowych dokonują dyrektorzy jednostek, uwzględniając zapisy ust.1 i 2 §3, a dla dyrektorów - Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

8. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
i dyrektorów, niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym przechodzą
na następny kwartał i zwiększają środki wymienione w ust. 5 pkt. 1) i 2).

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może zmienić wysokość dodatku motywacyjnego.

10.Przyznawanie dodatków motywacyjnych podlega opiniowaniu związków zawodowych w terminie 14 dni od daty otrzymania propozycji.

11.Dyrektor obejmujący stanowisko po raz pierwszy otrzymuje dodatek motywacyjny przez pierwszy kwartał na dotychczasowym poziomie, nie mniej niż 20%.

12. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek funkcyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie % wynagrodzenia zasadniczego

1.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:

a). dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:

   • do 8 oddziałów

   • do 12 oddziałów

   • 13 - 24 oddziałów

   • 25 i więcej

b). wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)

20% - 45 %

25% - 60 %

30% - 65 %

40% - 75 %

20% - 45%

2.

Inne placówki:

a). dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

b). dyrektor domu wczasów dziecięcych

c). dyrektor ośrodka szkolno - wychowawczego

d). dyrektor domu dziecka

e).wicedyrektor placówki

25% - 50 %

25% - 50 %

25% - 50 %

25% - 50 %

20% - 45%

3.

Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek (m. in. kier. Internatu)

20% - 45 %

2. Dodatek funkcyjny, w wysokości dodatku pobieranego przez osobę zastępowaną, przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca
po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie
z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi szkoły, placówki oświatowej lub placówki opiekuńczo - wychowawczej z tytułu:

 1. sprawowania funkcji opiekuna stażu - w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego,

 2. powierzenia wychowawstwa oddziału, grupy, klasy - w wysokości - 4,5% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego (mgr z p.p,), zaś klasy łączone - w wysokości - 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego (mgr z p.p,).

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów (grup).

5. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą ustala corocznie dla dyrektorów Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych dyrektor szkoły, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w jednostce, wyniki pracy szkoły/placówki.

§ 6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczycielowi pełniącemu wychowawstwo w zastępstwie przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo.

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje zastępującemu go wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu powierzenia mu obowiązków.

6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy określonych w § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006r. Nr 43, poz. 293 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 372).

2. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne warunki pracy:

 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych - 15%,

 2. prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego
  do kształcenia specjalnego - 25%,

 3. prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym (w tym w internatach) - 23%,

 4. prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych -14%,

 5. prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkole podstawowej specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego -25%,

 6. prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających
  z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą
  i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
  z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych - 6%,

 7. dodatki za trudne warunki pracy nie wymienione w punktach 1 - 6 - 5 %

3. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych dodatek ustala się na poziomie 10%.

§ 8. 1. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązującego pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych.

2. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy albo za uciążliwe warunki pracy przysługują obydwa dodatki.

3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którym związany jest ten dodatek. Jeżeli zaprzestanie wykonywania takiej pracy nastąpiło w ciągu miesiąca, prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem tego miesiąca.

4. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy są płatne z dołu.

Wynagrodzenie

za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

§ 9. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ? tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ? tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela,
o której mowa w ust.1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności
w związku z:

 1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

 2. wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,

 3. rekolekcjami,

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje także w dniach nieobecności spowodowanych delegowaniem nauczycieli na:

 1. konferencje metodyczne,

 2. wyjazd z młodzieżą na olimpiady wiedzy, konkursy i zawody sportowe,

 3. inne wyjazdy służbowe zlecone przez dyrektora szkoły/placówki.

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach,
w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela
lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia
rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,
za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może jednakże być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 11. 1. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się tak,
jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 12. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane
jak za godzinę ponadwymiarową.

§ 13. 1. Nauczycielom członkom komisji i egzaminatorom pracującym w komisjach egzaminów maturalnych przysługuje wynagrodzenie wg osobistej stawki za godziny ponadwymiarowe, zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami.

2. Nauczycielom, którzy po odejściu klas programowo najwyższych nie wypracowują swojego pensum, pracę w komisjach egzaminów maturalnych wlicza się do pensum realizowanego w pełnym wymiarze.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 14. 1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1, sposób podziału środków zabezpieczonych na nagrody oraz tryb zgłaszania kandydatów, zawarte zostały w odrębnym Regulaminie, określonym Uchwałą Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Dodatek mieszkaniowy

§ 15. 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie jednostki oświatowej, zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, w jednostce oświatowej położonej na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokości do 6% wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość uzależniona jest od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

 1. 3% wynagrodzenia zasadniczego - dla 1 osoby,

 2. 4 % -----------------„”--------------- - dla 2 osób,

 3. 5% ------------------„”--------------- - dla 3 osób,

 4. 6% ------------------„”--------------- - dla 4 osób i więcej.

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela
oraz wspólnie z nim mieszkających: małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem oraz dzieci (do ukończenia 18 roku życia
lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, studiujące - nie dłużej niż do 26 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu)
i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki oświatowej,
a dyrektor otrzymujący dodatek Starostę. W razie nie powiadomienia pobrany nienależnie dodatek mieszkaniowy podlega zwrotowi w całości.

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie ustalają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku jednostkach oświatowych przysługuje jeden dodatek, wypłacony przez wskazanego przez niego pracodawcę.

8. Dodatek nauczycielowi przyznaje i ustala jego wysokość dyrektor jednostki oświatowej, a dyrektorowi - Starosta.

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy oraz w okresach:

 1. niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

 2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku, gdy z nauczycielem została zawarta umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta,

 4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 17. 1. Niniejsza uchwała podlega renegocjacji ze związkami zawodowymi.

2. Strony spotykają się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

§ 18. Traci moc Uchwała Nr XX/123/2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 1074).

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Wawrzyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/175/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński.

Zgodnie z art.30, ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku do pracy.

W myśl art.91d, pkt.1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje rada powiatu.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w brzmieniu j.w..

Uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli - art.30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 05-05-2009 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2009 12:42