herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Uchwała Nr 156/632/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kowalskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim do reprezentacji Powiatu Kamieńskiego w sprawach związanych z udzieleniem Powiatowi Kamieńskiemu dofinansowania na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty pozakonkursowe) Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020).