Kierownictwo Starostwa

Starosta Kamieński - VI kadencja

Funkcję Starosty Kamieńskiego sprawuje

Józef Malec

W sprawie skarg i wniosków Starosta Kamieński przyjmuje mieszkańców Powiatu

w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz.16.00, pokój nr 7 B. Spotkanie ze Starostą można umówić telefonicznie w sekretariacie Starosty pod numerem tel.: 9138 23 914  fax. 9138 23 121

Wicestarosta Kamieński - VI kadencja

Funkcję Wicestarosty Kamieńskiego pełni

Joanna Piwińska

Spotkanie z Wicestarostą można umówić telefonicznie w sekretariacie pod numerem tel.: 9138 23 120 lub 9138 23 914,  fax. 91 38 23 121

Wicestarosta wykonuje zadania powierzone mu przez Starostę.

Sekretarz Powiatu - VI kadencja

Funkcję sekretarza Powiatu sprawuje

Anetta Byczkowska

Pokój nr. 9 B, tel. 9138 23 917 lub 91 38 23 120 wew. 17.

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:

 1. kierowanie Wydziałem Organizacyjnym, Biurem Rady i Zarządu, oraz Stanowiskiem ds. Kontroli,
 2. koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektów aktów regulujących strukturę wewnętrzną i zasady działania Starostwa,
 3. kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa w Starostwie, w tym procedur wewnętrznych i instrukcji kancelaryjnej, informowanie o zmianach
 4. w obowiązującym prawie.
  zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,
 5. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa
  i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu na podstawie upoważnień wydanych przez Starostę,
 6. koordynowanie współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
 7. koordynowanie i nadzorowanie działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z rozwojem i doskonaleniem kadr Starostwa,
 9. realizacja polityki kadrowej,
 10. koordynowanie spraw związanych z organizacją wyborów samorządowych i referendów,
 11. współdziałanie z Radą Powiatu i jej komisjami w zakresie swojego działania,
 12. wykonywanie innych zadań i czynności przewidzianych przepisami prawa, wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.
 13. nadzór nad realizacją zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego i OC,
 14. nadzór i realizacja zadań służby bhp.

Skarbnik Powiatu - VI kadencja

Funkcję Skarbnika Powiatu  sprawuje

Ewa Tokarzewska

pokój nr. 22 B, tel. 91/ 38 23 926 lub 38 23 120 wew. 26.

Do zadań Skarbnika należy wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, a w szczególności:

 1. kierowanie Wydziałem Finansowym,
 2. prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego i Starostwa Powiatowego,
 3. dysponowanie środkami płatniczymi,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych w zakresie zgodności z planem finansowym,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 6. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Powiatu,
 7. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 8. współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
 9. współdziałanie w opracowywaniu sprawozdawczości budżetowej,
 10. opracowywanie okresowych analiz z wykonania budżetu – zgłaszanie wniosków i propozycji Zarządowi Powiatu.