Pion Ochrony Informacji Niejawnych

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b /część A

72-400 Kamień Pomorski

tel./fax. 91 38 24 700,  91 38 23 911

kom. 668 847 097

e-mail: sekretariat@powiatkamienski.pl

strona internetowa: www.powiatkamienski.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: www.spkamienpomorski.pemi.pl

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:

Andrzej Zieliński - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pokój 5 A  Nr.wew 11
91 38 24 700 91 38 23 911

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - podlega bezpośrednio Kierownikowi Jednostki Organizacyjnej, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Do zadań pełnomocnika ochrony należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony  
  informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,                                          
  i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo  
  wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób,  
  którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto