Informacje o wydziale

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

ul. Wolińska 7b/część A
72-400 Kamień Pomorski
fax. 0913823121,  913823934

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ

WEW. NR TEL.

TELEFON

Geodeta Powiatowy

Naczelnik Wydziału

Ziemowit Krzyżanowski

30 A

41

91 38 23 941

Ośrodek Dokumentacji

 

Renata Wojcieszonek

 

  26 A

39

091 38 23 939

Obsługa Geodetów

Jolanta Białas

26 A

39

091 38 23 939

Informatyka/Narady Koordynacyjne

Marcin Wesołowski

31 A

31

091 38 23 931

Ewidencja Gruntów i Budynków

 

Ewa Feret

Dorota Krzywańska

29 A

37

091 38 23 937

Obsługa Geodetów

 

 

Agata Mikołajczyk

26 A

39

091 38 23 939

Pracownia Informatyczna

Artur Karkut

 

24 A

38

091 38 23 938

Pracownia Informatyczna

Danuta Szyk

Kamil Heimrot

31 A

31

091 38 23 931

Obsługa Interesantów

Marek Warzbiński

Agnieszka Nowak

Natalia Siomka

24 A

 

24 A

39

 

 

34

091 38 23 939

 

 

091 38 23 934

Kasa czynna: od poniedziałku do piatku od 7:30 do 15:00

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego:
  • Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa geodezyjnego
  • Prowadzenie kontroli technicznej operatów oraz map z robót geodezyjno – kartograficznych pod względem kompletności, zgodności z wydanymi wytycznymi, instrukcjami technicznymi  i przepisami prawa oraz egzekwowanie zaleceń pokontrolnych
  • Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi
  • Obsługa osób fizycznych i prawnych korzystających z zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym sprzedaż map, informacji, i udostępnianie wglądu do dokumentów
  • Modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu
 2. W zakresie katastru nieruchomości:
  • zakładanie i modernizacja katastru - ewidencji gruntów i budynków
  • prowadzenie i bieżąca aktualizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów  na podstawie dowodów zmian oraz dokumentacji prawnej i technicznej dokumentującej przekazanej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
  • wykonywanie urzędowych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków
  • prowadzenie doraźnych i kompleksowych weryfikacji danych objętych ewidencją gruntów
  • wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wprowadzaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków
  • bieżąca obsługa osób korzystających z ewidencji gruntów oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego, w tym wykonywanie wypisów, udzielanie informacji, umożliwienie wglądu do dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego
 3.  W zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
  • prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i jego bieżąca aktualizacja
  • wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających zmiany klasyfikacji gruntów
 4. W zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:
  • gromadzenie i udostępnianie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu
  • współpraca z jednostkami branżowymi w zakresie wymiany informacji na temat usytuowania zinwentaryzowanych i nowo położonych sieci uzbrojenia terenu
 5. W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
  • koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 6. Zakładanie osnów szczegółowych.
 7. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej:
 8. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia linii brzegowej wód, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)

Załatwianie Spraw

Obsłóga interesantów  (pok. 29 A)

 • przyjmowanie zleceń na wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii dokumentów i map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /wzór wniosku stanowi załącznik numer 1

Opłaty zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

Ośródek dokumenatcji geodezyjnej i kartograficznej (pok 26 A):

 • przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
 • udostępnianie geodetom materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach wykonywanych prac geodezyjnych

Opłaty zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

Zespół Uzgadnienia Dokumentacji Projektowej (pok. 27 A):

 • uzgadnianie lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • udostępnianie informacji o przebiegu projektowanych sieci
 • załatwianie spraw związanych z funkcjonowaniem zespołu

Dokumentację projektową wymaganą do przedłożenia na posiedzeniach Zespołu wymieniono w załączniku numer 2. Wzór wniosku o uzgodnienie dokumentacji stanowi załącznik nr 4.

Opłaty zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

Ewidencja Gruntów i Budynków (pok. 31 A):

 • rejestrowanie umów dzierżawy *
 • obsługa rzeczoznawców majątkowych w zakresie udostępniania danych dotyczących sprzedaży neiruchomości /wzór wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych stannowi załącznik numer 3/.

*) Umowa dzierżawy powinna byc oryginalna, bądź potwierdzona za zgodność z oryginałem przez strony sporządzające umowę.  Dane o gruntach będących przedmiotem dzierżawy ujawnia się w ewidencji wyłącznie na wspólny wniosek podmiotów,  które zawarły umowę dzierżawy