Rejestracja Klubów Sportowych

Rejestracja Klubów Sportowych

Wymagane dokumenty:

I. Wniosek o wpisanie do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej działającej na terenie powiatu kamieńskiego.

Zarząd klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z załącznikami:

 1. statut klubu sportowego,
 2. lista założycieli (minimum 7 osób) zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 3. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami o utworzeniu klubu sportowego, uchwaleniu statutu oraz wyboru władz klubu,
 4. informacja o adresie siedziby klubu sportowego.

Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu.

II. Wniosek o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych.

W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji klubów sportowych (np. zmiana statutu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków).
Opłaty:

 • Złożenie wniosku o wpis do ewidencji i wniosku o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych nie podlega opłacie.
 • Wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych
 • na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 złotych

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Termin i sposób załatwienia:

 • Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji klubów sportowych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.
 • Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
 • O dokonaniu wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.) – ze szczególnym uwzględnieniem art. 4,
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, 1923),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Tryb odwoławczy:

 • W przypadku gdy Starosta Kamieński nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia klubu sportowego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
 • Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.