Publicznie dostępny wykaz danych zawierający informacje o środowisku i jego ochronie

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonego w art. 21 obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz kart informacyjnych: