Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

72 - 400 Kamień Pomorski

ul. Wolińska 9a

tel./fax 091 38 21794

e-mail: sosw_kamien@interia.pl

Tu budujesz podstawy swojej przyszłości.

SOSW obejmuje kształceniem, opieką i wychowaniem dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się uwarunkowanymi niepełnosprawnością intelektualną.

Organem prowadzącym Ośrodek jest od 01. 01. 1999 roku Powiat Kamieński, a nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowi:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna, do której w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 30 uczniów
  • Gimnazjum Specjalne, do którego uczęszcza obecnie 43 uczniów;
  • dwie grupy z całodzienną opieką wychowawczą dla 23 wychowanków.

Placówką kieruje Stolar Małgorzata - Dyrektor